Wpływ leczenia mio-inozytolem na parametry nasienia pacjentów poddawanych cyklowi IVF

Gulino F.A. i wsp., Wpływ leczenia mio-inozytolem na parametry nasienia pacjentów poddawanych cyklowi IVF: badanie in vivo, Gynecol Endocrinol. 2016;32(1):65-8. doi: 10.3109/09513590.2015.1080680. Epub 2015, 11 września.

Ferdinando Antonio Gulino, Emanuela Leonardi, Ilaria Marilli, Giulia Musmeci, Salvatore Giovanni Vitale, Vito Leanza, Marco Antonio Palumbo

Abstrakt

Wprowadzenie: Mio-inozytol (MI) jest prekursorem do syntezy polifosforanów fosfatydyloinozytolu (PIP). Celem pracy jest ocena wpływu jego podania na parametry nasienia pacjentów płci męskiej poddawanych cyklom zapłodnienia pozaustrojowego.

Metody: Badanie in vivo. Próbki stanowiły nasienie 62 pacjentów podzielonych na trzy różne grupy: zdrowe, płodne pacjentki (Grupa A); pacjenci z oligoastenospermią (OA) (Grupa B); grupa kontrolna (CTR). Pobrane próbki poddano analizie mikroskopii optycznej w celu oceny objętości nasienia, liczby i ruchliwości plemników przed i po metodzie separacji gradientu gęstości. Parametry te oceniano przed i po podaniu 4000 mg/dzień MI i 400 µg kwasu foliowego przez 2 miesiące. Wyniki analizowano statystycznie testem t-Studenta.

Wyniki: Po leczeniu istotnie wzrosła koncentracja plemników metodą podstawową i metodą gradientu gęstości w grupie B oraz istotnie wzrosła liczba plemników po metodzie separacji metodą gradientu gęstości w grupie A. Wartości ruchliwości były wyższe u zdrowych mężczyzn niż pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów przed leczeniem, ale po leczeniu nie nastąpiła poprawa w obu grupach.

Wnioski: Egzogenne podanie MI istotnie poprawia parametry nasienia zarówno u pacjentów z OA, jak i u zdrowych płodnych mężczyzn.